Pestprotocol

Hoe gaan wij om met 'pesten'

Er is een verschil tussen plagen en pesten. Elk kind plaagt wel eens en elk kind wordt wel eens geplaagd. Als dit plagen structureel gebeurt, dan spreken we van pesten. In dat geval is steeds hetzelfde kind mikpunt van plagerijen, durft dit kind niet meer naar school of krijgt hij/zij lichamelijke klachten.Zodra wij dit merken of dit van ouders horen, zetten we het pestprotocol in werking. Aangezien pesten vaak plaatsvindt zonder dat wij dit zien, vragen we altijd uw medewerking hierbij. Mocht u als ouder iets opvallen aan uw kind of vertelt uw kind thuis dat het regelmatig gepest wordt, dan horen wij dit graag van u. Alleen dan kunnen we er ook iets aan gaan doen.

Wij maken gebruik van de "No Blame" methode bij het oplossen van het pesten.Deze methode is afkomstig uit Engeland. Het uitgangspunt is niet schuld en straf, maar verantwoordelijkheid. Bij de opzet ervan wordt dan ook niet gekeken naar wat er gebeurd is (het pesten), maar wat er moet gebeuren om het betrokken kind zich weer veilig te laten voelen in de groep. De achterliggende gedachte bij dit protocol is: kinderen zelf verantwoordelijk te maken voor het groepsklimaat. Elk kind wil zich veilig voelen op school, maar is er ook verantwoordelijk voor dat andere kinderen zich veilig voelen. Op deze manier hopen we kinderen respect bij te brengen voor elkaar en laten we ze voelen dat ze hier zelf ook iets aan kunnen bijdragen.

U kunt meer lezen over hoe wij omgaan met pesten in onze schoolgids.