Ouders

Ouderbetrokkenheid

Ieder kind heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Wij stellen als school een goed contact met de ouders zeer op prijs. Wij hechten veel waarde aan de betrokkenheid van ouders. Wij realiseren ons heel goed dat het thuisleven iets anders is dan het schoolleven. We vinden het belangrijk dat ouders weten wat er zoal op school gebeurt, welke activiteiten er zijn en hoe het kind zich opstelt binnen de school. Andersom geldt dit ook: wat maakt het kind thuis mee en hoe is het kind in de thuissituatie. Gedurende het jaar zijn er verschillende gespreksmomenten (informatieavond, rapportgesprekken) en ook tussentijds kunnen leerkrachten en ouders een afspraak maken voor een gesprek. Daarnaast is ons onderwijs ondenkbaar zonder de betrokkenheid en hulp van de ouders.

Op allerlei manieren kunt u uw steentje bijdragen in het schoolleven. Wij vinden het steeds weer fijn ouders als hulp te zien bij allerlei vieringen, de schooldag, de creatieve middagen, uitstapjes of klussen. We willen onderstrepen dat u zich aanmeldt op vrijwillige basis. U moet niets, maar we vinden het wel prettig als ouders meedoen.

Oudervereniging

De oudervereniging heeft op school de taak, samen met de leerkrachten allerlei activiteiten te organiseren. Voor elke activiteit wordt een commissie in het leven geroepen. Aan het begin van het schooljaar worden deze commissies verdeeld onder klassenouders. Daarnaast zijn er voor de activiteiten zelf nog vele helpende handen nodig. De oudervereniging laat via de nieuwsbrief op de website weten welke activiteiten er plaatsvinden in het schooljaar. Een inschrijfformulier waarmee ouders zich op kunnen geven voor hulp bij één of meerdere activiteiten zal worden meegegeven aan de kinderen aan het begin van het schooljaar, maar kan ook gedownload worden via de website (zie nieuws, nieuwsbrieven, nieuws van de oudervereniging; inschrijfformulier OV).

Activiteiten georganiseerd door de oudervereniging

  • Sinterklaasfeest
  • Kerstfeest
  • Lenteontbijt
  • Sportdag
  • Kinderboeken ruilbeurs
  • Avondvierdaagse
  • Versieren grote en kleine hal
  • Luizencontrole
  • Schoonmaak

Al deze activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage. Iedere ouder die deze bijdrage betaalt, is automatisch lid van de oudervereniging. Mocht u een keer een vergadering willen bijwonen, dan bent u van harte welkom! U dient zich dan wel van te voren aan te melden via het mailadres van de oudervereniging: ov.graafreinald@stichtingovo.nl

Dagelijks bestuur en taken

Het dagelijks bestuur van de ouderverening bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Samen met de klassenouders en de commissieleden komen zij eens in de 6-8 weken bij elkaar om te vergaderen. Tijdens deze vergaderingen worden de vorderingen van de commissies besproken.

Huidig bestuur

Voorzitter:  Linda Troost
Secretaris:  Tom Kroon
Penningmeester: Renate Poortvliet
e-mailadres: ov.graafreinald@stichtingovo.nl

Klassenouders

Klassenouders staan de leerkrachten tijdens het schooljaar bij met het organiseren van uitstapjes, het regelen van vervoer en af en toe bieden zij hulp in de klas, bijvoorbeeld tijdens het lenteontbijt of Sinterklaasfeest. Evenals de commissieleden zijn de klassenouders onmisbaar voor activiteiten buiten het gewone lesrooster. Klassenouders krijgen automatisch een uitnodiging voor de vergaderingen van de oudervereniging. Mocht u geïnteresseerd zijn om komend schooljaar klassenouder te worden in de fase van uw kind, kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind.

Commissieleden

Commissies gaan zo'n 6 weken van te voren aan de slag met de organisatie van de activiteit. De verschillende commissie hebben altijd een aanspreekpunt. Deze persoon verdeelt de taken onder de commissieleden en de leerkrachten, houdt de vorderingen in de gaten en stuurt bij waar nodig. Van iedere commissie is er een draaiboek aanwezig bij het bestuur.

Nieuwe leden

Hulp hebben we nooit genoeg en kunnen we altijd gebruiken. Mocht u geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan één van de taken van de oudervereniging kunt u contact opnemen met de voorzitter of secretaris van de oudervereniging via e-mail oudervereniging@graafreinaldschool.nl. U bent van harte welkom.

Nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief op de website blijft u op de hoogte van alle activiteiten binnen de oudervereniging! Daarin staat vermeld: de data van de activiteiten, wie de commissieleden zijn en welke klassenouders vertegenwoordigd zijn in elke fase. 

Ouderbijdrage

Elk jaar betalen de ouders een ouderbijdrage. Dit is een vastgesteld bedrag. Dit bedrag besteden wij aan alle eerdergenoemde activiteiten die wij (voor uw kinderen) organiseren. Zonder de ouderbijdrage is het niet mogelijk om de activiteiten door te laten gaan. Deze ouderbijdrage staat los van de extra activiteiten; schoolreisjes e.d.