Team

Klassenindeling tot en met de fasenwisseling:

fase 1/2/3 A:                               Juf Elma (di t/m vr) en juf Taylor (ma)

fase 1/2/3 B:                               Juf Tiny (ma, di) en juf Chardonnay (wo, do en vr)

fase 1/2/3 C:                               Juf Lisette (ma, di) en juf Rian (wo, do en vr)

fase 4/5 A:                                  Juf Taylor (di, wo, do en vr) en juf Nermin (ma )

fase 4/5 B:                                  Juf Dorinda (ma en di) en juf Nermin (wo, do en vr)

fase 6/7 A:                                  Meester Robin (ma, di, wo en vr) en juf Lisette (do)

fase 6/7 B:                                  Juf Sterre (ma, di en do) en Lisette (wo en vr)

fase 8/9A :                                  Juf Marjolein (ma, di en wo) en juf Madeleine (do en vr)

fase 8/9B:                                  Juf Gerline (ma, wo, do en vr) en juf Rea (di)

fase 10/11A:                              Juf Marloes (ma, di, wo, do en vr)

fase 10/11B:                              Juf Sigrid (ma en di) en juf Melanie (wo, do en vr)

fase 12/13:                                Juf Andrea (ma, di, wo) en juf Anita K (do, vr)

fase 14/15A:                              Juf Dieke (ma, di, wo en do) en juf Marit (vr)

fase 14/15B:                              Juf Anita (ma en di) en juf Sofie (wo, do en vr)

fase 15/16:                                Juf Marit (ma, di) en juf Tineke (wo, do en vr)

administratie:                            Juf Heinie (ma, di, wo, do en vr)

directie:                                     Gerda Mulder

IB-er:                                        Juf Rea (ma, di en wo)

Team Graaf Reinald

Gerda Mulder

Directeur

Juf Rea

IB-er

Juf Heinie

conciërge

juf Chardonnay

leerkracht fase 123 B

Juf Elma

leerkracht fase 1/2/3 A

Juf Tiny

leerkracht fase 1/2/3 B

Juf Rian

leerkracht fase 1/2/3C

Juf Taylor

Leerkracht fase 1/2/3A en 4/5A

Meer info

Juf Nermin

leerkracht fase 4/5 A en 4/5 B

Juf Dorinda

leerkracht fase 4/5 B

Juf Lisette

Leerkracht fase 1/23C, 6/7A en 6/7B

Meester Robin

leerkracht fase 6/7A

Juf Sterre

Leerkracht fase 6/7B

Juf Denise

leerkracht fase 6/7 B

Juf Marjolein

leerkracht fase 8/9 A

Juf Madeleine

leerkracht fase 8/9A

Juf Gerline

leerkracht fase 8/9B

Juf Marloes

leerkracht fase 10/11

Juf Melanie

Fase 10/11B

Juf Sigrid

leerkracht fase 10/11B

Juf Andrea

leerkracht fase 12/13

Juf Anita K.

leerkracht fase 12/13

Juf Sofie

leerkracht fase 14/15 B

Juf Anita V

leerkracht fase 14/15 B

Juf Dieke

leerkracht fase 14/15A en ICT coördinator

Juf Marit

leerkracht fase 14/15A en fase 16

Juf Tineke

leerkracht fase 15/16, leescoördinator